วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวสารทางหลวง

 

04 มิ.ย.
title
วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”    องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่  5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP  รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งปีนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด และเสี่ยงต่อ สมองเสื่อม รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งข้อมูลจาก UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ เกินครึ่ง  กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรณรงค์พร้อมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

 

11 มี.ค.
title
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โดย นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ และหมวดทางหลวงในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ - อ.วังหิน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรในการบรรยายข้อมูลโครงการจากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้แก่ 1) นางสาวเสาวภา มณีเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 2) นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และมีวิทยากรร่วมตอบคำถามและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ จากส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้แก่ 1) นายทินกร เดชะคำภู ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน2) นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์ นิติกรชำนาญการ 3) นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ วิทยากรจากสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้แก่ 1) นายสมพงษ์ พรประไพ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ 2) นายสิริ สิงหรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้างให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

วีดีทัศน์
title
PR กรมทางหลวง
เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62
คลิป
title