วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
โครงสร้างหน่วยงาน
ลงวันที่ 12/12/2561

โครงสร้างหน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี  กรมทางหลวง 

 

การบริหารงานภายใน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

            1.ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วย

                        1.1 งานสารบรรณ

                        1.2 งานพัสดุและสัญญา

                        1.3 งานการเงินและบัญชี

                        1.4 งานสารสนเทศ

            2.ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย

                        2.1 หมวดทางหลวงศรีสะเกษ

                        2.2 หมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย

                        2.3 หมวดทางหลวงขุขันธ์

                        2.4 หมวดทางหลวงราษีไศล

                        2.5 หมวดทางหลวงภูสิงห์

            3.ฝ่ายวิศวกรรม ประกอบด้วย

                        3.1 งานอำนวยความปลอดภัย

                        3.2 งานไฟฟ้า

                        3.3 งานปรับซ่อม

                        3.4 งานวางแผน

                        3.5 งานต้นไม้และสวน

อัตรากำลัง   

                        -ข้าราชการ          จำนวน   21        คน

                        -ลูกจ้างประจำ       จำนวน   9          คน

                        -พนักงานราชการ  จำนวน   24        คน

                        -ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน   165      คน

                        -ลูกจ้างงานเงินทุน จำนวน   1           คน

                                                รวมทั้งสิ้น 220      คน

 

 

 


'