title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, นายฑีรยุทธ สมสุข ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นวิทยากรร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในการนี้นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมช่างควบคุมงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 รวมจำนวน 106 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  
title
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย เข้าประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  
title
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานในพิธี ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี