Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๓๗+๙๘๕ - กม. ๓๙+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๕๘๐ กิโลเมตร

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯดำเนินการจัดโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.37+985-กม.39+565 ระยะทาง 1.580 กิโลเมตรณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี

6 มีนาคม 2562 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม.0+100 - กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย คือ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบล,ตำบลแจระแม และตำบลขามใหญ่ โดยเชิญ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม และ นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 มาร่วมการประชุมและตอบคำถามแก่ประชาชน มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงการ