title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 21-6647-17-1 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 630/B/-/63/74 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 ขายทอดตลาดรถเกลี่ย จำนวน 1 คัน 18/05/2563 สทล.9.1./พ.4/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8995-11-4 30/04/2563 630/B/30/63/71 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 630/B/-/63/73 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ รถหมายเลข 64-6007-95-3 30/04/2563 630/B/30/63/72 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2563 30/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ รถหมายเลข 61-6010-94-5 29/04/2563 630/B/30/63/70 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 630/B/-/63/69 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 49 รายการ รถหมายเลข 31-5123-80-9 22/04/2563 630/B/30/63/68 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-8915-08-2 17/04/2563 630/B/-/63/65 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-9897-17-7 17/04/2563 630/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รถหมายเลข 82-6072-02-5 17/04/2563 630/B/-/63/66 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณ 1 แห่ง 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 21-6454-10-1 08/04/2563 630/B/30/63/64 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ