title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 23/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

             สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มีหน้าที่วางแผน สำรวจออกแบบ ก่อสร้างทาง บูรณะ ปรับปรุง และบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ให้สามารถรับการจราจรได้โดยสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง และควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

             สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 3,490.850 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 4,912.887 กม.) แบ่งการควบคุมออกเป็น 6 แขวงทางหลวง ดังนี้

             1. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

                 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 459.085 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 722.386 กม.) 

 

            2. แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

                 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 501.994 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 679.241 กม.)     

 

            3. แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

                 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 548.870 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 706.502 กม.)   

 

            4. แขวงทางหลวศรีสะเกษที่ 1

                 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 543.975 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 698.196 กม.) 

 

            5. แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

                 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 504.752 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 684.647 กม.) 

 

            6. แขวงทางหลวงสุรินทร์

                 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์ - ท่าตูม ที่ กม. 1+000 มีทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมระยะทางจริงทั้งสิ้น 932.174 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 1,421.915 กม.)          

        

        

      

    

        


'