title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่างกม.58+700-กม.62+300(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 20/04/2566 คค06125/พ.1/e/66/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ตอน1ระหว่างกม.1+000-กม.3+000ปริมาณงาน1แห่ง 20/04/2566 คค06125/พ.1/e/67/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 07/02/2566 คค06125/พ.1/e/60/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 27/12/2565 คค06125/พ.1/e/58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.18+300-กม.19+400ปริมาณงาน1แห่ง 02/12/2565 คค06125/พ.1/e/57/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษระหว่างกม.270+290-กม.271+989ปริมาณงาน1แห่ง 24/11/2565 คค06125/พ.1/e/56/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.3+000-กม.5+200ปริมาณงาน1แห่ง 23/11/2565 คค06125/พ.1/e/55/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินระหว่างกม.2+000-กม.4+820(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 22/11/2565 คค06125/พ.1/e/54/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1บนทางหลวงหมายเลข226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุงตอน4ระหว่างกม.303+375-กม.312+910(เป็นตอน ๆ)ปริมาณงาน 3 แห่ง 18/11/2565 คค06125/พ.1/e/53/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันบนทางหลวงหมายเลข24ตอนหัวช้าง-แยกการช่างตอน2ที่บริเวณกม.301+551ปริมาณงาน1แห่ง 10/10/2565 คค06125/พ.1/e/42/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข220ตอนศรีสะเกษ-วังหินระหว่างกม.2+625-กม.5+625ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2565 คค06125/พ.1/e/39/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 โครงการเพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี2566กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2บนทางหลวงหมายเลข24ตอนแยกการช่าง-นากระแซงตอน2ที่บริเวณกม.326+538ปริมาณงาน1แห่ง 10/10/2565 คค06125/พ.1/e/41/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยทับทัน-ศรีสะเกษระหว่างกม.270+290-กม.271+989ปริมาณงาน1แห่ง 31/10/2565 คค06125/พ.1/e/38/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.3+000-กม.5+200ปริมาณงาน1แห่ง 28/10/2565 คค06125/พ.1/e/31/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข2049ตอนม่วงสามสิบ-พนาระหว่างกม.18+300-กม.19+400ปริมาณงาน1แห่ง 28/10/2565 คค06125/พ.1/e/33/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ