title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ปริมาณ 1 แห่ง 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
2 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 13/04/2563 630/-/63/39 สำนักงานทางหลวงที่ 9
3 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 13/04/2563 คค06125/พ.1/145/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
4 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.36+400-กม.38+540 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 คค06125/พ.1/e/35/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญทางหลวงหมายเลข202ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศาระหว่าง กม.309+830-กม.313+780ปริมาณงาน1แห่ง 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/34/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
6 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 2111 ตอนโพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.30+950-กม.36+400 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/33/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่าง กม.1+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/32/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
8 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม .364+020-กม.364+498 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/31/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
9 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.286+200-กม.287+867 ปริมาณ 1.667 กม. 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/30/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.4+904-กม.5+800 ปริมาณงาน 1.792 กม. 09/03/2563 คค06125/พ.1/e/29/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.31+550-กม.33+545 ปริมาณงาน 1.995 กม. 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/28/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2086 บ้านด่าน-เมืองน้อย ระหว่าง กม.26+315-กม.30+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/26/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
13 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลัด-ขุนหาญ ระหว่างกม.36+400-กม.38+540(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/27/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
14 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนขุขันธ์-แยกโคกตาลระหว่าง กม.2+950-กม.4+700ปริมาณ 1 แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
15 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.64+450-กม.65+700(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ