title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประวัติ
ลงวันที่ 01/10/2563

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 9

                สำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 เดิมเรียกว่า เขตการทางอุบลราชธานี ต่อมา ในปี พ.ศ. 2534 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)  ปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)  และในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานทางหลวงที่ 9 ตั้งอยู่ ถนน เกษมสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างเขตการทางอุบลราชธานี ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)และ ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9

ชื่อ - นามสกุล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

1. นายกมล มลิวรรณ

พ.ศ. 2494 - 2496

2. นายก่าย ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พ.ศ. 2496 - 2501
3. นายปราณ ศิริยงค์

พ.ศ. 2501 - 2502

4. นายแสวง  ชัยบัณฑิตย์

 พ.ศ. 2502 - 2503

5. นายวีระพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร

พ.ศ. 2503 - 2508

6. นายน้อยเสริม  แสงสุวรรณ

พ.ศ. 2508 - 2513

7. นายปัญญา  สูตะบุตร

พ.ศ. 2513 - 2514

8. นายลำดวน  ศรีหิรัญ

พ.ศ. 2514 - 2515

9. นายสมพร  สายเกษม

พ.ศ. 2515 - 2516

10. นายประสิทธิ์  จันทรจำนง

พ.ศ. 2516 - 2522

11. นายจิตต์จำนงค์  วิชัยกูล

พ.ศ. 2522 - 2525

12. นายสุคนธ์  สุวัฒนวิโรจน์

พ.ศ. 2525 - 2528

13. นายเสนอ  แสงสุวรรณ

พ.ศ. 2528 - 2532

14. นายประพนธ์  เปรมปรีดิ์

พ.ศ. 2532 - 2532

15. นายมหินทร  ศาสตรี

พ.ศ. 2532 - 2533

16. นายประดิษฐ์  อาภรณ์

พ.ศ. 2533 - 2538

17. นายสมศักดิ์  อาจองค์

พ.ศ. 2538 - 2540

18. นายวิบูลย์  ธราธิป

พ.ศ.2540 - 2541

19. นายธีระพจน์  วราชิต

พ.ศ. 2541 - 2544

20 นายอรุณ  เดี่ยวพานิช

พ.ศ. 2544 - 2547

21 นายอภิสิทธิ์  วิชญาณรัตน์

พ.ศ. 2547 - 2548

22. นายวัฒน์ชัย  ไชยสาลี

พ.ศ. 2548 - 2551

23. นายเอนก  เปียลัดดา

พ.ศ. 2551 - 2553

24. นายธงชัย  จินตนาวงศ์

พ.ศ.2553 - 2555

25. นายสมชาย  ลิ้มเทียมเจริญ

พ.ศ. 2555 - 2557

26. นายกิตติพันธ์  ปานจันทร์

พ.ศ. 2558 - 2559

27. นายสุรชัย  สุนันทพงศ์ศักดิ์

พ.ศ. 2559 - 2563

28. นายชยุธ  โลหกิจ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

 

 

 


'