title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/07/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปี2564 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข2083ตอนหัวช้าง-สะเดาระหว่างกม.20+700-กม.23+575ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ2564กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2288ตอนหนองยาว-ลำดวนระหว่างกม.4+500-กม.6+400ปริมาณงาน1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.332+850-กม.334+224 ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข2085ตอนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ระหว่างกม.3+200-กม.4+700ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข2050ตอนอุบลราชธานี-ตระการพืชผลระหว่าง กม.18+500-กม.20+500จังหวัดอุบลราชธานีปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยงจากอำเภอโขงเจียม-อำเภอโพธิ์ไทร ทางหลวงหมายเลข2112ตอนหนามแท่ง-โขงเจียมระหว่างกม.76+174-กม.78+666ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2564ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2564ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 10/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข24ตอนจรอกใหญ่-กระเทียมระหว่างกม.181+872-กม.189+600และกม.195+800-กม.199+420เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 103 รายการ