title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 01/10/2563

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานฯ/แขวงทางหลวง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
สำนักงานทางหลวงที่ 9 50 18 37 56 161
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 23 9 23 163 218
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 25 29 19 144 217
แขวงฯ อำนาจเจริญ 24 13 23 169 229
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 1 23 14 22 163 222
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 2 24 10 23 124 181
แขวงฯ สุรินทร์ 32 12 30 253 327
รวมทั้งสิ้น 201  105 177 1,072 1,555

 

สำนักฯ/แขวงทางหลวง ข้าราชการ
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาการ กลุุ่มทั่วไป รวม
ระดับสูง ระดับต้น เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน  
สำนักงานทางหลวงที่ 9 1 13  16  50 
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 - 10  23 
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 - 17  26 
แขวงฯ อำนาจเจริญ - 14  24 
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 1 - 10  26 
แขวงฯ ศรีสะเกษที่ 2 14  22 
แขวงฯ สุรินทร์ - 20  32 
รวมทั้งสิ้น 1 2 15  28  17  101  28  203 

 

 อัตรากำลังเครื่องจักร

สำนักงานฯ/แขวงทางหลวง จำนวนเครื่องจักร
สำนักงานทางหลวงที่ 9 61
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1 106
แขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2 135
แขวงฯ อำนาจเจริญ 114
แขวงงฯ ศรีสะเกษที่ 1 125
แขวงงฯ ศรีสะเกษที่ 2 110
แขวงฯ สุรินทร์ 197
รวมทั้งสิ้น 848

 


'