title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางที่อยู่ในความควบคุม
ลงวันที่ 29/11/2561

ระยะทางที่อยู่ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 9

แขวงทางหลวง ระยะทางบำรุงต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทางจริง (กม.)
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
อุบลราชธานีที่ 1 21.906 700.480 - 722.386 459.085
อุบลราชธานีที่ 2 2.828 676.413 - 679.241 501.994
อำนาจเจริญ 8.061 698.441 - 706.502 548.870
ศรีสะเกษที่ 1 11.761 686.435 - 698.196 543.975
ศรีสะเกษที่ 2 53.039 631.608 - 684.647 504.752
สุรินทร์ 58.191 1,363.724 - 1,421.915 932.174
รวม 155.786 4,757.101 - 4,912.887 3,490.850

  

 


'