วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 5,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 02/04/2563 14,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง ที่กม.๗+๑๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ที่กม.๕๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๗+๖๕๐ - กม.๕๗+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๙ ต้น) 31/03/2563 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๐๐๐ - กม.๙๕+๒๖๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๙๒๑ อัน) 31/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 27,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 16/04/2563 1,442,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 26,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 17,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 22,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 171,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 102,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 14/04/2563 760,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๒ ที่กม.๒+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 820 รายการ