วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 13/04/2563 2,161.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 124,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน ๒ หลัง 10/04/2563 410,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.287+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,944 ม.) 28/04/2563 3,724,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 09/04/2563 8,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 92,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 07/04/2563 158,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 56,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 55,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 820 รายการ