วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
“วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ”
ลงวันที่ 09/12/2562
9 ธันวาคม 2562
นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
มอบหมายให้ นายไพรัตน์ นวลประสพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม 
นางธนาภรณ์  อินสุวรรณ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร  นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ” 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดย จังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหาย
ร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  เป็นประธานในพิธี

'