วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 11/03/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โดย นายวิชาญ พันธ์นุเรณู 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นำคณะเจ้าหน้าที่
แขวงฯ และหมวดทางหลวงในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง 
ทางหลวงหมายเลข 220 สาย ศรีสะเกษ - อ.วังหิน 
ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ต.ทุ่งสว่าง 
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 
โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฯ วิทยากรในการบรรยายข้อมูลโครงการ
จากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้แก่ 
1) นางสาวเสาวภา มณีเย็น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
2) นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
และมีวิทยากรร่วมตอบคำถามและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
จากส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้แก่ 
1) นายทินกร เดชะคำภู ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2) นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์ นิติกรชำนาญการ 
3) นายปฤษฎางค์กูล แสนมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
และ วิทยากรจากสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้แก่ 
1) นายสมพงษ์ พรประไพ ตำแหน่ง นายช่างโครงการฯ 
2) นายสิริ สิงหรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ
ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
และประชาชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้างให้ความสนใจ 
เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


'