title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.12+000-กม.17+000 ปริมาณ 1 แห่ง 09/12/2562 คค06125/พ.1/e/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
107 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 09/12/2562 คค06125/พ.1/e/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
108 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางลหวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+686 - กม.17+236 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค06125/พ.1/e/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
109 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.14+000-กม.16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค06125/พ.1/e/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
110 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.223+702 - กม.225+892 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 09/12/2562 คค06125/พ.1/e/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
111 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 24/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
112 ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 1 ต้น 19/04/2562 สทล.9.1/พ.4/62/2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
113 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500-กม.6+300 ปริมาณ 1 แห่ง 21/01/2562 ศก.2/28/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
114 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 สทล.9.1/พ.4/62/1 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 106 ถึง 114 จาก 114 รายการ