title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 15/05/2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานก่อสร้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายพนมศักดิ์ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, นายฑีรยุทธ สมสุข ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสำนักงานทางหลวงที่ 9 เป็นวิทยากรร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในการนี้นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมช่างควบคุมงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 รวมจำนวน 106 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

 


'