title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
ลงวันที่ 08/05/2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย เข้าประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

 


'