title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทดสอบเครื่อง Mobile Hot Recycling
ลงวันที่ 09/07/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ดวงทอง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล พร้อมด้วยนายวีรภัทร หุนสนอง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้ทำการทดสอบเครื่อง Mobile Hot Recycling ที่ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาจากเดิมที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 380 Volt แบบห้องอบโดยใช้ Heater เป็นตัวทำความร้อน ใช้เวลาอบนาน 5 – 6 ชั่วโมงต่อครั้ง ทำให้การใช้งานไม่สะดวก จึงได้ทำการปรับปรุงออกแบบห้องอบเป็นแบบโม่หมุน จากเดิมที่ใช้ Heater ไฟฟ้า เปลี่ยนมาเป็นใช้น้ำมันดีเซล เพื่อให้การทำงานสะดวกสามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ที่ต้องการทำ Hot Mixed ในการซ่อมบำรุงทางหลวง ซึ่งการทดสอบการใช้งานครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้วิธีการใช้งานและการทำงานของเครื่อง ทั้งนี้ การทดสอบการใช้เครื่อง Mobile Hot Recycling ได้กำหนดสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงม่วงสามสิบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอนหนองยอ – หนองช้างใหญ่ กม. 4 + 200 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงในสังกัดเข้าร่วมการทดสอบ


'