title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เตรียมความพร้อมการออกประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 64และ65
ลงวันที่ 01/07/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบหมายให้ นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการออกประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนเพิ่มเติมและปีงบประมาณพ.ศ. 2565) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมกำหนด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 (นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 (นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์) ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน (นายเฉลิมพล ทวีสุข) ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ (นายฑีรยุทธ สมสุข) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9


'