title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ
ลงวันที่ 29/03/2564

วันนี้ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9 เข้าร่วมฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น ซึ่งจัดอบรมโดยหน่วยธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9


'