แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 22/07/2563 615/35/63/251 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 จำนวน 76 ตัน 21/07/2563 615/60/63/250 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๐ รายการ 21/07/2563 615/60/63/249 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 6 รายการ 21/07/2563 615/60/63/248 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทางสองข้างทาง กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๔๐,๐๓๔ ตร.ม. 20/07/2563 615/-/63/45 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 38 รายการ 20/07/2563 615/60/63/246 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 3 รายการ 20/07/2563 615/70/63/245 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 งานซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-๒h มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๑๐๐ ถัง 13/07/2563 615/60/63/238 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ชนิดเสาสูง (MAST- ARM) บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม.๑๙๖+๘๐๐ และ กม.๑๙๗+๔๓๐ ปริมาณงาน ๒ ชุด 10/07/2563 615/-/63/41 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม ๖,๐๐๐ ลิตร 08/07/2563 615/35/63/232 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร, เกาะกลางถนน กว้าง ๘.๐๐ เมตร และร่องกลางด้านซ้ายทาง-ด้านขวาทาง กว้างข้างละ ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๔๙๖,๖๐๐ ตร.ม. 08/07/2563 615/-/63/40 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 จำนวน 86 ตัน 02/07/2563 615/60/63/231 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 01/07/2563 615/60/63/230 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๙ รายการ 01/07/2563 615/45/63/229 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 23/06/2563 615/60/63/225 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 152 รายการ