แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 19/12/2561
โชติกา พงษ์ชะอุ่มดี
วิลาวัลย์  จันทบุบภา
สุธารทิพย์  สมบัติ

'