แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
งานวางแผน
ลงวันที่ 19/12/2561
พิพัฒน์พล  พะนิรัมย์
เกียรติศักดิ์  พรหมสวัสดิ์
เมธี  ทวีเหลือ
ณัฐพล  พันธ์ศรี

'