title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนเขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.12+000-กม.17+000 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
92 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
93 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางลหวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.16+686 - กม.17+236 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
94 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.14+000-กม.16+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
95 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.223+702 - กม.225+892 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
96 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่ ระหว่าง กม.0+800-กม.5+00 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/127/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 9
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน ระหว่าง กม.5+500 - กม.6+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 คค06125/พ.1/379/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 91 ถึง 97 จาก 97 รายการ