title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลิง-ปราสาท ระหว่าง กม.218+483-กม.221+498 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
77 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.3+680-กม.4+810 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
78 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.18+940-กม.19+850 ปริมาณ 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
79 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925 และ กม.189+325-กม.189+715 ปริมาณงาน 2.930 กม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/e/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
80 ครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 2.565 กม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/e/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
81 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925 และ กม.189+325-กม.189+715 ปริมาณงาน 32,911 ตร.ม. 01/03/2563 คค06125/พ.1/48/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
82 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000-กม.41+000 ปริมาณ 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
83 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
84 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.50+813 -กม.52+993 และ กม.55+550 - กม.57+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
85 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
86 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.12+190 - กม.13+240 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
87 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.42+500-กม.44+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/14/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
88 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปี 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.2+180-กม.3+520 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
89 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+000 -กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
90 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+240 ปริมาณ 1 แห่ง 29/11/2562 คค06125/พ.1/e/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 76 ถึง 90 จาก 97 รายการ