title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนขุขันธ์-แยกโคกตาลระหว่าง กม.2+950-กม.4+700ปริมาณ 1 แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/23/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
77 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ2563โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนแยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหารระหว่างกม.64+450-กม.65+700(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
78 ประจำปีงบประมาณ2563กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่1ทางหลวงหมายเลข231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.37+985-กม.39+565ปริมาณงาน1แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/22/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
79 ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางกาจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง -เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.59+745-กม.62+600 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2563 คค06125/พ.1/e/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
80 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.88+600-กม.89+354 รวมบริเวณทางแยก ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/20/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
81 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.204+800-กม.206+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
82 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลิง-ปราสาท ระหว่าง กม.218+483-กม.221+498 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/21/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
83 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ-สะพานบุรีรินทร์ ระหว่าง กม.3+680-กม.4+810 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/19/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
84 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ บนทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.18+940-กม.19+850 ปริมาณ 1 แห่ง 05/03/2563 คค06125/พ.1/e/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
85 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925 และ กม.189+325-กม.189+715 ปริมาณงาน 2.930 กม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/e/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
86 ครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 2.565 กม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/e/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
87 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.174+505-กม.175+080,กม.176+610-กม.177+105 และ กม.179+005-กม.180+500 ปริมาณงาน 52,218 ตร.ม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
88 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ-เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.179+470-กม.179+925,กม.188+305-กม.188+925 และ กม.189+325-กม.189+715 ปริมาณงาน 32,911 ตร.ม. 04/03/2563 คค06125/พ.1/48/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
89 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ-ลำพังชู ระหว่าง กม.40+000-กม.41+000 ปริมาณ 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
90 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 คค06125/พ.1/e/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 76 ถึง 90 จาก 105 รายการ