title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567
ลงวันที่ 09/05/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามสถานะการณ์จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567, ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง) และปัญหา/อุปสรรค, ติดตามการจัดทำราคากลาง (งบกลาง) 2567 โดยมีนายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.1, นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ รส.ทล.9.2, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด, ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

 


'