title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 27/05/2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยุธ  โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 1 นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2 ผอ.แขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 9 ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” โดยทำการปลูกต้นพยุง จำนวน 20 ต้น ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 40 ต้น ต้นมะขามป้อม จำนวน 40 ต้น ต้นมะไฟป่า จำนวน 20 ต้น ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'