title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผส.ทล.9 มอบเสื้อและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค
ลงวันที่ 21/04/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ได้มอบเสื้อกรมทางหลวง 109 ปี แก่ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานทางหลวงที่ 9 จำนวน 60 คน และพร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค แก่บุคลากร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานทางหลวงที่ 9 และแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 1,559 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด19)


'