แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๕+๙๘๕ - กม.๖+๓๓๕ และ กม.๘+๑๐๐ - กม.๘+๘๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 13/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.43/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๖ กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบ เลขที่ ม.๐๙/๕๒ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.2/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๐ รายการ 12/03/2563 615/45/63/115 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๒๖+๖๕๐ - กม.๒๘+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๐,๒๒๕ ตร.ม 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.38/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๕+๘๐๐ - กม.๘+๖๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๐๐ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.29/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๐๐ - กม.๒๑๑+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๐๒ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.31/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๐+๗๖๗ - กม.๓๒+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๒,๓๙๕ ตร.ม. 11/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.32/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๗+๙๐๐ - กม.๔๘+๔๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๗ ต้น 10/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.4/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๓๗+๓๐๐ - กม.๓๗+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 10/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.5/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 10/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-๒ มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ 09/03/2563 615/60/63/110 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุรินทร์ บ้านพักระดับ ๓-๔ (หัวหน้างานปรับซ่อม) ตามแบบงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของแขวงทางหลวงสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.3/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๕๐ - กม.๑๑+๓๕๐ ปริมาณงาน ๔๓,๕๑๕ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.36/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๔+๖๗๐ - กม.๗+๔๗๐ ปริมาณงาน ๕๘,๔๕๖ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.37/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 06/03/2563 615/35/63/109 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 158 รายการ