แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม ๖,๐๐๐ ลิตร 08/07/2563 615/35/63/232 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร, เกาะกลางถนน กว้าง ๘.๐๐ เมตร และร่องกลางด้านซ้ายทาง-ด้านขวาทาง กว้างข้างละ ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๔๙๖,๖๐๐ ตร.ม. 08/07/2563 615/-/63/40 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 จำนวน 86 ตัน 02/07/2563 615/60/63/231 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 01/07/2563 615/60/63/230 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๙ รายการ 01/07/2563 615/45/63/229 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 4 รายการ 23/06/2563 615/60/63/225 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม 9,000 ลิตร 22/06/2563 615/35/63/221 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 19/06/2563 615/60/63/220 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นไม้และปุ๋ยหมัก) รวม ๖ รายการ 18/06/2563 615/70/63/218 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre - mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.๔๐๗/๒๕๔๒ 18/06/2563 615/60/63/219 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 งานจ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ บริเวณจุดกลับรถ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๐ ชุด 12/06/2563 615/-/63/39 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างเหมาเช็คระยะ 11/06/2563 615/-/26/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 08/06/2563 615/-/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 02/06/2563 615/45/63/200 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.169+642 - กม.212+154 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5 ต้น 02/06/2563 615/-/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 158 รายการ