แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 06/11/2561
นายปกรณ์  ศรีปานวงศ์
นายสำรวล  สุขแสวง
นายทวี  เวียนไธสง
นายนิคม  นราพจนวงศ์

'