f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 34 รายการ 24/09/2563 81,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 3 ชุด 24/09/2563 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 24/09/2563 5,050.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 2400 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2563 197,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู 23/09/2563 30,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 11 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/41 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 22/09/2563 5,425.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 9 รายการ 22/09/2563 8,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 11 ดวง 22/09/2563 253,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหางพ่วงลากจูงไม่มีเครื่องยนต์ (รถพ่วงสำหรับปิคอัพลากแบบลำเลียงรถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2563 287,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ (เครื่องทำขี้เลื่อย) จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2563 291,789.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 23 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 50,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 31 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 67,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน 3 ชุด 21/09/2563 36,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 30 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 65,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว 21/09/2563 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 630 รายการ