f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 ศก.2/29/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ศก.2/35/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ศก.2/28/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 ศก.2/33/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 ศก.2/31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 ศก.2/32/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+720 - กม.24+660 (LT.,RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/03/2563 ศก.2/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.21+620 - กม.54+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 ศก.2/24/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค 06053/พ.1/e.18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+465 - กม.13+665 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค 06053/พ.1/e.21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.5+814 - กม.8+281 และ กม.15+360 - กม.16+300 ปริมาณงาน 30,969 ตร.ม. 27/03/2563 ศก.2/26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.16+384 - กม.19+000 ปริมาณงาน 23,220 ตร.ม. 27/03/2563 ศก.2/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+780 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ศก.2/30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ