f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำเดือนไตรมาส ที่ 4 ช่วงเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ 2566 06/10/2566 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (งานเงินงบประมาณ) ประจำเดือนไตรมาส ที่ 4 ช่วงเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ 2566 06/10/2566 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565) (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/10/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2565 65077243588 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 (งานเงินงบประมาณ) 07/01/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/01/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 (งานเงินงบประมาณ) 01/10/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานเงินงบประมาณ) 06/07/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/07/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินงบประมาณ) 07/04/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/10/2563 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ