วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หมวดทางหลวงขุขันธ์ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2563 คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/พ.1/E3/๒๕๖๔ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/09/2563 638/45/63/326 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 638/60/63/322 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 16/09/2563 06052/พ.1/e/26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 638/35/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+200 - กม. 291+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (82 ต้น) 03/09/2563 คค 06052/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓+๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๒๗๐ ตร.ม.) 24/08/2563 สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /- แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/08/2563 638/35/63/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.๓+๒๕๙ - กม.๓-๗๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (11,270 ตร.ม.) 10/09/2563 06052/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 13/08/2563 638/35/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 638/35/63/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 638/-/63/283 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/07/2563 638/45/63/277 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 638/60/63/279 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/07/2563 638/35/63/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 250 รายการ